↑ Return to ข้อสอบ O-NET

O-NET คณิตศาสตร์ ป.6

แนวโอเน็ต คณิต ป 6 ปี 60 ชุด 1

แนวโอเน็ต คณิต ป 6 ปี 60 ชุด 2

อินไซด์ O-Net ป.6 คณิตศาสตร์ (13 ก.พ. 59)

ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบ Pre O-NET 2559

 

ข้อสอบpre-onet 59 คณิตศาสตร์ ป.6

เฉลยคณิตศาตร์ ป.6

เฉลยคณิตศาสตร์ ป.6

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2552

ข้อ 1     ข้อ 2     ข้อ 3      ข้อ 4     ข้อ 5     ข้อ 6     ข้อ 7     ข้อ 8     ข้อ 9     ข้อ 10     ข้อ 11     ข้อ 12     ข้อ 13     ข้อ 14     ข้อ 15     ข้อ 16     ข้อ 17     ข้อ 18     ข้อ 19     ข้อ 20     ข้อ 21     ข้อ 22     ข้อ 23     ข้อ 24     ข้อ 25

ปีการศึกษา 2551

ข้อ 1     ข้อ 2     ข้อ 3      ข้อ 4     ข้อ 5     ข้อ 6     ข้อ 7     ข้อ 8     ข้อ 9     ข้อ 10     ข้อ 11     ข้อ 12     ข้อ 13     ข้อ 14     ข้อ 15     ข้อ 16     ข้อ 17     ข้อ 18     ข้อ 19     ข้อ 20     ข้อ 21     ข้อ 22     ข้อ 23     ข้อ 24     ข้อ 25

 ปีการศึกษา 2550

ข้อ 1     ข้อ 2     ข้อ 3      ข้อ 4     ข้อ 5     ข้อ 6     ข้อ 7     ข้อ 8     ข้อ 9     ข้อ 10     ข้อ 11     ข้อ 12     ข้อ 13     ข้อ 14     ข้อ 15     ข้อ 16     ข้อ 17     ข้อ 18     ข้อ 19     ข้อ 20     ข้อ 21     ข้อ 22     ข้อ 23     ข้อ 24     ข้อ 25

ผู้ชม :21437