Return to นวัตกรรมการสอน

ปฐมวัย

ผู้ชม :2515

ความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน

คำชี้แจง-การประเมินความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน-ชั้น …

แบบฝึกหัดอนุบาล จากโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย

แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม แบบฝึกคัดลายมือ …