ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพปี ๕๓

ผู้ชม :13194

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2554

รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2 …

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2555

ผู้ชม :13088

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2556

ผู้ชม :11955

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2557

ผู้ชม :12634

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น …

ผลการประเมินคุณภาพปี 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นปร …