ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพปี ๕๓

ผู้ชม :11262

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2554

รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2 …

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2555

ผู้ชม :10098

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2556

ผู้ชม :8992

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2557

ผู้ชม :9655

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น …

ผลการประเมินคุณภาพปี 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นปร …