เกียรติบัตร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ระหว่างวันที่  ๒ – ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสตารินทร์  รีสอร์ท   อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่

 วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓” ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่ หรือ คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่

 

 วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล สำหรับครูที่ส่งงานครบทุกชิ้นงานแล้วให้ คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่ ได้เลยครับ หมดเขตรับชิ้นงานวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

นายนภดล ยิ่งยงสกุล // นายอับดลรอหมาน ปะดูกา // นางสาวซูฮายนี ตีเงาะ // นางสุภาวดี แก้วเนื้ออ่อน // นางสาววรรณา ปิยะตู // ว่าที่ ร.ต.หญิงฮาบีบ๊ะ โต๊ะป๊ะ // นางสาวกรรณิการ์ เสือแสง  // นางกัญญภา วงค์สุวรรณ

วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
 เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

   เกียรติบัตรแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 ประกาศผลการแข่งขันภาษาไทย
นักเรียน
ครูผู้ฝึกซ้อม
กรรมการและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เรียงความครู
 cerโรงเรียนคุณธรรม60
เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม
 Picture1
อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2
 

Picture3
อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2
 

Picture4
อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
เมืองสตูล 1
เมืองสตูล 2
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
ละงู 1
ละงู 2
 

Picture1
โครงการพัฒนาการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารสตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
เกียรติบัตรอบรมภาษาไทย
 

Picture2
อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วุฒิบัตรรุ่นที่ 1
วุฒิบัตรรุ่นที่ 2
วุฒิบัตรรุ่นที่ 3
วุฒิบัตรรุ่นที่ 4
 

Picture5
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนอ่านออกเขียนได้”
ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

 

 
 
ผู้ชม :11107