รายชื่อคณะครูที่ส่งข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6ดามตังชี่วัดฯ

รายชื่อคณะครูที่ส่งข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัด ฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อ.ขนิษฐา สุริยมาศ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม
อ.สมาน บิลละเต๊ะ โรงเรียนผังปาล์ม 3
อ.สายใจ เยี่ยมสาร โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้
อ.ฮาสาน๊ะ ยีปันจอ โรงเรียนลาหงา
อ.อัฟซ๊ะฮ์ ดำมากอ โรงเรียนบ้านสาคร
อ.รอสีย๊ะ นิลสกุล โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย
อ.อุสมาน แคยิหวา โรงเรียนบ้านวังพระเคียน
อ.สายใจ ศรียาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน
อ.สาริญา ชูเก็น โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2
อ.อาบิดะ เอ็มบุตร โรงเรียนบ้านวังตง
อ.คณิตา โอมณี โรงเรียนบ้านสายควน
อ.รออัน  เหมสลาหมาด  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
อ.กรรณิการ์  หลีเจริญ โรงเรียนบ้านโกตา

อ.ไลลา ลายู โรงเรียนอนุบาลควนโดน

อ.อาซัน  ทองสีสัน  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

อ.มุสลาม  เละสัน  โรเรียนบ้านควน

อ.ซอบีเราะห์  บูเดีียะ  โรงเรียนทุ่งมะปรัง

อ.อัจฉรา   ศรีนคร    โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย

อ.สิริลักษณ์  สังข์สมบูรณ์  โรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


อ.อนันต์ สุขสง่า โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ( ส่งมาลำดับที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2554 )
อ.พัฒน์นรี สุขกล่ำ โรงเรียนบ้านตันหยงโป
อ.บาจรียา แซะอามา โรงเรียนบ้านสายควน
อ.ปราณี ไกรสยาม โรงเรียนบ้านไทรงาม
อ.วิมลรัตน์ แอเหย็บ โรงเรียนบ้านควน
อ.ปิยะภรณ์ ชูสุวรรรณ โงเรียนบ้านดูสน
อ.ปรียาพรรณ ศิวลักษณ์ โรงเรียนบ้านลาหงา
อ.พิชานันท์ ทวีกายุจันทร์ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน
อ.สุวิมล วรรณศรี โรงเรียนบ้านท่าศิลา
อ.สุไวดา หล้าดี โรงเรียนบ้านแประเหนือ
อ.หอเดี๊ยะ มาราสา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
อ.สุนันท์ เมืองปาน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
อ.วัลยา ปากบารา โรงเรียนบ้านปากบาง

อ.จิศรา  ปันดีกา  โรงเรียนบ้านคลองขุด

อ.วาสนา  อย่างดี  โรงเรียนบ้านในเมือง

อ.ณรงค์ศักดิ์  หมีนพราน  โรงเรียนวังปริง

อ.มณฑา  หมานปูเต๊ะ  โรงเรียนบ้านทุ้งน้ย

อ.ซอลีฮ๊ะ  แสงขาว  โรงเรียนบ้านไร่

ผู้ชม :2253