ขอความร่วมมือรวบรวมสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้

ด้วย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนจาก ๑๑ เขต ทำการรวบรวมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาภายในสังกัด โดยแบ่งสื่อการเรียนรู้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดฝึก, แบบฝึก, หนังสืออ่านเพิ่มเติม, ตำรา, เอกสารประกอบอื่น ๆ ฯลฯ และสื่อนวัตกรรม ได้แก่ CAI, E-Book, e_Learning, สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ เพื่อประมวลเป็นคลังสื่อนวัตกรรม รวมถึงเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอความร่วมมือโรงเรียนของท่านรวบรวมสื่อและนวัตกรรมเข้าร่วมประมวลเป็นสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ของชายแดนภาคใต้ โดยกรอกข้อมูลเพื่อนำส่งสื่อตามแบบแสดงผลงานที่แนบ และรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ ๑๕มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยครูที่เข้าร่วมส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.coad3.org/coad3-inspect12/index.php และทางสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ จะนำสื่อที่ได้จากการรวบรวมจาก ๑๑ เขต ทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง ๒๐ ชิ้น เพื่อจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานในงานมหกรรมวิชาการ จชต. และงาน ๕๒ ปี เขตการศึกษา ๒ ประมาณวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

{filelink=3}

ผู้ชม :2349