ประกวด โลโก้ พร้อมคำขวัญ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๒

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดออกแบบ โลโก้ พร้อมคำขวัญ  งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๒๕๕๔

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการจัดงาน  ทันสมัย  สะท้อนความเป็นท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้ พร้อมคำขวัญโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑.  คุณสมัติผู้เข้าร่วมประกวด เป็นครู นักเรียน โรงเรียน  หน่วยงาน  และผู้สนใจทั่วไป

๒.  การส่งผลงานเข้าประกวด

๒.๑  มีอัษรภาษาไทยคำว่า “มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๒๕๕๔”

๒.๒  มีหมายเลข  ๒  ซึ่งเป็นครั้งที่ของการประกวดปรากฏในโลโก้

๒.๓  มีคำขวัญปรากฏในโลโก้ความยาวไม่เกิน  ๓๐  ตัวอักษร โดยคำขวัญสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการจัดงาน  ทันสมัย  สะท้อนความเป็นท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

๒.๔ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในรูปไฟล์ JPEC  โดยมีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  DPI

๒.๕ ผลงานที่ออกแบบใช้สีไม่เกิน ๕ สี ไม่จำกัดรูปแบบตัวอักษร

๒.๖ ผลงานแต่ละชิ้นมีคำอธิบายแนบ (ความหมายของรูปและสีที่ใช้ )โดยส่งเป็นไฟล์เอกสาร

๒.๗ พิมพ์รายละเอียด ชื่อ – สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์โดยส่งเป็นไฟล์เอกสารพร้อมโลโก้ที่ออกแบบทาง

E-mail : phaijitjinda@hotmail.com หรือ napadon@gmail.com หรือ arbdon.stn@gmail.com

๓. เกณฑ์การตัดสินการประกวด

๓.๑ สื่อความหมายที่ชัดเจน

๓.๒ คำขวัญสอดคล้องกับงานหมกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๓ เอกลักษณ์แฝงความเป็นท้องถิ่นชายแดนใต้

๓.๔  จดจำง่าย

๓.๕  สามารถปรับใช้กับงานในหลายลักษณะเช่นงานกราฟฟิก  งานปักฯ

๔.  ผู้ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  ( รับรางวัลบนเวทีในวันเปิดงานมหรรมวิชาการชายแดนภาคใต้) ทุกผลงานที่ส่งจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวด

๕.  กำหนดปิดรับผลงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔

๖.  กำหนดตัดสินการประกวด

๖.๑  ตัดสินผลงานการประกวดในวันศุกร์ที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔

๖.๒  ประกาศผลวันเสาร์ที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔ โดยแจ้งผลทางเวปไซด์   http://www.nitessatun.net

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๗.๑  การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นสิทธิ์ขาดและผลงานสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนผลงานที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัล

๗.๒  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดแล้วคณะกรรมการมีสิทธิ์ดัดแปลงแก้ไขผลงานให้เหมาะสมได้

๗.๓  ผู้สนใจสามารถสอบถามราลละเอียดเพิ่มเติมที่  ๐๗๔ ๗๑๑๒๓๗ ในวันเวลาราชการ หรือทาง E-mail :

phaijitjinda@hotmail.com หรือ napadon@gmail.com หรือ arbdon.stn@gmail.com

ผู้ชม :3205