ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕   ณ  ดรงเรียนบ้านคลองขุด มีนักเรียน/ทีมนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

สังคมศึกษา…

ผู้ชม :1853