โครงการสร้างข้อสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.3และ ป.6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551

อาจารย์ที่ได้ส่งแบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มายังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

แล้วสามารถรับวุฒิบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ.กลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผล

ผู้ชม :3045