แจ้งผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการหลักสูตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 13 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการหลักสูตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผู้เข้าเสวนาทุกท่านควรจะนำ Notebook และปลั๊กไฟพ่วง มาด้วย เพื่อใช้ประกอบการอบรม จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ชม :2784