ประชาสัมพันธ์และรับสมัครพี่นำน้องรักษ์น้ำ

เนื่องจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)ได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดีเด่นด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุระหว่าง 12 – 18 ปี รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุลจึงขอนำเรียนประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งรายละเอียดเนื้อหาโครงการมายังท่านเพื่อสมัครเข้าร่วมตามคุณสมบัติที่ได้ระบุในเอกสารรายละเอียดตามไฟล์แนบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวรัศมี 0833208494 / 02 6427132 ต่อ 218 และสามารถส่งโครงการเข้าร่วมได้ที่ โทรสาร 02 6427133 หรืออีเมล์ ratsami@haii.or.th
รายละเอียดคลิกที่นี่ (Proposal_JWC_as_of_update29072011)

ผู้ชม :2043