การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา จังหวัดสตูล

เรื่องที่วิจัย : การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา   จังหวัดสตูล
ผู้วิจัย         : นางพูลทรัพย์  คชฤทธิ์
โรงเรียน       : โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีการศึกษา  : ปีการศึกษา  2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียน  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน  ในรายการคุณธรรม จริยธรรม  14  ประการ โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา จากการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครูและผู้ปกครอง      และเพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู  และเพื่อตรวจสอบสภาพความคงทนของพฤติกรรมนักเรียนที่ผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล โดยครูและผู้ปกครอง   มีขอบเขตของคุณธรรม จริยธรรม โดยมีปณิธานนักเรียนเป็นปัจจัยเสริมสร้าง  ที่ภาคีเครือข่ายชุมชนร่วมกำหนดขึ้น  จำนวน  14  ประการ คือ  1)  รักกตัญญูต่อพ่อแม่ 2)  แน่วแน่หลักศาสนา 3)  มาโรงเรียนไม่สาย 4)  จิตและกายสะอาด

5)  มารยาทงดงาม 6)  ปฏิบัติตามคนดี   7)  มีระเบียบวินัย  8)  ขยันใส่ใจเรียนรู้  9)  เชื่อฟังครูอาจารย์ 10)  ประสานใจสามัคคี   11)  ใช้จ่ายมีความประหยัด12) รักซื่อสัตย์สุจริต 13)  คิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    และ14)   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา  2553 จำนวน 53   คน  ผู้ปกครอง จำนวน 53 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  9   คน   ครู จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด120  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  20 คน  ผู้ปกครอง 20  คน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  7   คนและ ครู 3 คน รวมทั้งหมด 50 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล    แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล    แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล    และแบบตรวจสอบสภาพความคงทนของพฤติกรรมนักเรียนที่ผ่านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา จังหวัดสตูล   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย    ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที t- test   โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  for Windows Versions 11.5    ผลการวิจัยพบว่า

1. คู่มือนักเรียน  ผู้ปกครองและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล   ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล  ในรายการต่างๆ หลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติได้ดีทุกรายการ

3. ระดับความพึงพอใจของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียน

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล  ของนักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครู อยู่ในระดับมากที่สุด

4.  ผลการตรวจสภาพความคงทนของพฤติกรรมนักเรียนที่ผ่านการพัฒนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  จังหวัดสตูล  อยู่ในระดับมากที่สุด

ผู้ชม :2278