สพฐ. ประเมิน ศน.สตูล เป็น Master Supervisor

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.สตูล นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.สตูล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน Master Supervisor จาก สพฐ. จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระและทรงวุฒิทางการศึกษาและการนิเทศ ประกอบด้วย อ.ทองสุข รวยสูงเนิน อ.รัชนี วิเศษมงคล อ.นงลักษณ์ เวชสกุล อ.ประภาพรรณ เส็งวงศ์ อ.ฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง อ.วิริยะ บุญยะนิวาสน์ อ.อมรทิพย์ เจริญผล อ.จันทร์เพ็ญ พรหมจันทร์ และ อ.รัตนทิพย์ เอื้อไชยสิทธิ์ ซึ่งเดินทางมาประเมิน นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สตูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น Master Supervisor ต้นแบบของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยเป็นการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของ นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ซึ่งมีผลงานวิจัยผ่าน การคัดเลือกจาก สพฐ. เป็น 1 ใน 2 ของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องรูปแบบการนิเทศ PAEN เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เกิดภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องการปรับเปลี่ยน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนศึกษานิเทศก์ที่ลดลงขณะที่ศึกษานิเทศก์ต้องติดตามและนิเทศทุกเรื่อง ประกอบกับโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการสร้างเครือข่ายการนิเทศที่ยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการนิเทศ PEAN ประกอบด้วย P = Preparing ขั้นเตรียมความรู้เทคนิควิธี ศึกษานโยบาย ศึกษาครู วางแผนการนิเทศ A = Action นิเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม E= Evaluating ประเมินผลการเรียนรู้สู่การปรับปรุง N=Network พัฒนาเครือข่ายนิเทศ สร้างเครือข่ายชมรมครูภาษาไทยทุกระดับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายนิเทศออนไลน์ การประเมิน Master Supervisor เป็นรูปแบบการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2553 โดยให้ศึกษานิเทศก์ได้ใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน และนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice สู่การพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงวุฒิทางวิชาการของ สพฐ. เพื่อคัดเลือกผลงานสู่การเป็น Master Supervisor ศึกษานิเทศก์ที่พัฒนางานนิเทศได้ยอดเยี่ยมเป็นต้นแบบในการพัฒนางานนิเทศสู่ความเป็นเลิศแก่ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Master Supervisor จะได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรติดต่อประสานงานที่เบอร์ 0897357115

ผู้ชม :2148