การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕ โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

……….โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ ปัญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม ตามหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา  รวมทั้งจัดกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  และได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้

……….โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ได้แบ่งประเภทของโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างหมายถึง โรงเรียนที่เคยหรือยังไม่เคยส่งโครงการ/กิจกรรมให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยพิจารณา และยังไม่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นโล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง (กรอกแบบรายงานหมายเลข ๑)

๒.๒ โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง หมายถึง  โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างไปแล้ว และยังสามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างไว้ได้ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง (กรอกแบบรายงานหมายเลข ๒)

๒.๓ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ หมายถึง  โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างไปแล้ว และได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างติดต่อกันรวมไม่น้อยกว่า ๓ ปี  ทั้งนี้ โรงเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นโล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ (กรอกแบบรายงานหมายเลข ๓)
โครงการจากเอกลักษณ์
แบบสำรวจ(แบบกรอกข้อมูลรายละเอียด)
ตัวอย่างโรงเรียนประชาธิปไตยปี ๒๕๕๓

 

ผู้ชม :2519