สพป.สตูล สอนครูจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

>>วันที่ 31 พฤษภาคม 2555   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควน  อ.เมือง  จ.สตูล  นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รอง ผอ.สพป.สตูล เปิดการอบรมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ  ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน  แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสฯ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมจากองค์การแพธ  จำนวน 18  โรงเรียน  แบ่งเป็น   2 รุ่น  รุ่นที่ 1  วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555    รุ่นที่ 2  วันที่ 7-9 มิถุนายน 2555   ซึ่ง สพป.สตูล จัดขึ้น  เพื่อปรับทัศนคติการสอนเพศศึกษาแก่ครูผู้สอน   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้สามารถนำความรู้หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องเพศไปใช้

จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้านเหมาะสมในยุคปัจจุบันแก่นักเรียนในโรงเรียน
>>ทั้งนี้   มุ่งหวังให้ให้เด็กมีความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง  มีการแสดงออกในพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม   เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาเรื่องเพศให้กับเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุด ส่งผลให้ปัญหาพฤติกรรมในเรื่องเพศ  เช่น  การคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสม  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ เหล่านี้ลดลง   พร้อมกับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษา สพป.สตูล  ปีการศึกษา 2555 เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

ผู้ชม :1669