แนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้โรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดให้มีการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี ไว้ในกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4 มีตัวชี้วัดว่า “ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี และร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสตูล จึงกำหนดแนวทางในการส่งเสริม ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
เป้าหมาย
๑.๑ กำหนดให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ สามารถใช้โปรแกรม Paint ในการสร้างสรรค์ผลงาน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ สามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอผลงาน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สามารถใช้โปรแกรม E-Book ในการนำเสนอ และสร้างสรรค์ผลงาน
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถใช้ Web Blog ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ และสร้างสรรค์ผลงาน

๑.๒ นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านการใช้ ICT สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ และใช้ E-mail ในการสื่อสารได้

๒. การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีแผนจะพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้ ICT และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม โดยจัดหาแหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อ นำเสนอในเว็บไซต์ http://www.nitessatun.net โดยกำหนดเนื้อหาในการพัฒนาไว้ ๕ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author
๒.๒ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album
๒.๓ การสร้าง Web Blog ด้วย WordPress
๒.๔ การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
๒.๕ การสมัครและใช้งานฟรีอีเมล์ (E-mail)

๓. การส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อ
เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้โดยจัดให้มีการประกวด ดังนี้
๓.๑ ประกวดโรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยให้ทางโรงเรียนจัดทำรายงานการส่งเสริมการใช้ ICT กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และผู้ส่งผลงานทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท
เกณฑ์การตัดสิน
๑. การจัดทำแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
๒. การส่งเสริมครูให้สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
๔. การบริหารจัดการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการบริหาร
๕. การมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการสอนให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของครู โดยให้ทางครูผู้สอนจัดส่งนวัตกรรมการสอน เช่น E-Book, Microsoft PowerPoint, CAI ฯลฯ ที่พัฒนานักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในแต่ละระดับ สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท

เกณฑ์การตัดสิน
๑. ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
๓. เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง
๔. มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
๕. การนำเสนอสื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
๖. ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น/ช่วงชั้น
๗. มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และผู้เรียน
๘. มีความสวยงามน่าสนใจ ใช้สีสันที่เหมาะสม

๓.๓ จัดให้มีการประกวดผลงานนักเรียน โดยให้นักเรียนจัดส่งผลงานด้าน ICT มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน โดยผลงานที่นำเสนอสอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียนตามข้อ ๑.๑ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และนักเรียนที่ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในแต่ละระดับ สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท

เกณฑ์การตัดสิน
๑. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
๒. ความสวยงาม
๓. การใช้เทคนิค effect เหมาะสม
๔. ความคิดสร้างสรรค์
๕. ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ เสียง และวีดีโอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0894656674, 0894686139

ผู้ชม :2148