เพิ่มเติมเรื่องการประกวดผลงานโรงเรียน ครู นักเรียนด้านการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้โดยจัดให้มีการประกวด ดังนี้
๑. ประกวดโรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยให้ทางโรงเรียนจัดทำรายงานการส่งเสริมการใช้ ICT กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และผู้ส่งผลงานทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท
เกณฑ์การตัดสิน
๑.      การจัดทำแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
๒.      การส่งเสริมครูให้สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
๓.      การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
๔.      การบริหารจัดการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการบริหาร
๕.      การมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงาน : ให้จัดส่งเป็นเอกสารรายงาน

๒. ประกวดนวัตกรรมการสอนให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของครู โดยให้ทางครูผู้สอนจัดส่งนวัตกรรมการสอนที่พัฒนานักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในแต่ละระดับ สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
๓. เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง
๔. มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
๕. การนำเสนอสื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
๖. ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น/ช่วงชั้น
๗. มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และผู้เรียน
๘. มีความสวยงามน่าสนใจ ใช้สีสันที่เหมาะสม
ผลงาน : ให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งในรูปแบบ CD หรือ DVD ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

๓. ประกวดผลงานนักเรียน โดยให้นักเรียนจัดส่งผลงานด้าน ICT มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน โดยผลงานที่นำเสนอสอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ สามารถใช้โปรแกรม Paint ในการสร้างสรรค์ผลงาน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ สามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอผลงาน
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สามารถใช้โปรแกรม E-Book ในการนำเสนอ และสร้างสรรค์ผลงาน
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถใช้ Web Blog ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ และสร้างสรรค์ผลงาน
กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเมินผลการดำเนินการ โดยจะแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในแต่ละระดับ และนักเรียนที่ส่งผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในแต่ละระดับ สำหรับเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓  ระดับ ดังนี้
– รางวัลที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
– รางวัลที่ ๓ จำนวนเงิน   ๕๐๐ บาท
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
๒. ความสวยงาม
๓. การใช้เทคนิค effect เหมาะสม
๔. ความคิดสร้างสรรค์
๕. ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ เสียง และวีดีโอ
ผลงาน : ให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งในรูปแบบ CD หรือ DVD  ผลงานในส่วนของ Web Blog ให้ทางโรงเรียนแจ้ง URL ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

…ในการนี้ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงในสังกัด รวบรวมผลงานครู และนักเรียนทุกคนที่มีผลงานดังกล่าว โดยไม่ต้องทำการคัดเลือกผลงานแต่อย่างใด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้ชม :2217