ผลการประกวดโครงการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

…..ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการสอนให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ และประกวดแข่งขันผลงานนักเรียนด้าน IT ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น โดยจัดการแข่งขันแบ่งตามขนาดโรงเรียนออกเป็น ๓ ระดับ คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้
ประกาศผลการแข่งขัน

…..ให้ทางโรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศจัดทำใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประชาชน และขอความกรุณาให้มารับเงินในวันจันทร์หรือวันอังคารที่ ๔ กันยายน หรือวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เนืองจากในช่วงวันอื่น ๆ ติดราชการอบรมแท็บเล็ตให้กับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ใบสำคัญรับเงินโรงเรียน
ใบสำคัญรับเงินครู
ใบสำคัญรับเงินนักเรียน

ผู้ชม :2501