ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมทุกท่านตามรายชื่อด้านล่างยืนยันการเข้ารับการอบรมอีกครั้ง โดยส่งเมล์ยืนยันมาที่ napadon@gmail.com ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 หากเกินกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ขอเข้ารับการอบรม โดยการเข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ในวันอบรม
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จำนวน  1  เครื่อง
2. แท็บเล็ต จำนวน  1  เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ (สาย USB, Adapter, หูฟัง, ไมค์)
3. Micro sd_card 8  GB  จำนวน  1  อัน
4. ไฟล์เนื้อหาบทเรียน  ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง  ไฟล์เอกสาร ที่ท่านต้องการผลิตสื่อ
5. ปลั๊กไฟต่อพ่วง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
วันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เครือข่าย

1

นายอับดุลเลาะฮ์ พันหวัง

บ้านกุบังปะโหลด

ควนโดน

2

นายกิติพงษ์ แหน่งสกูล

บ้านเหนือคลอง

ควนกาหลง

3

นางสาวปัทมา มาลินี

บ้านตำมะลังเหนือ

เมืองสตูล 2

4

นายประชา มัจฉา

อนุบาลท่าแพ

ท่าแพ

5

นางสาววิลาวรรณ ปอหรา

นิคมพัฒนาผัง 120

ควนกาหลง

6

นางสาวสวิตรี บุญเทพ

บ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่114

ละงู1

7

จิลลาภัทร เขียดสังข์

บ้านควนสตอ

ควนโดน

8

วิชาญ ประกอบชัยชนะ

บ้านค่ายรวมมิตร

ควนกาหลง

9

นางมารียำ อุมา

บ้านดูสน

ควนโดน

10

นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุล

อนุบาลสตูล

เมืองสตูล 2

11

นายสมมาตร ตำบัน

บ้านทุ่งมะปรัง

ควนโดน

12

นายศักดิ์ดา สังข์ทอง

บ้านคลองน้ำเค็ม

ละงู 2

13

นางนุสรา ลาวัลย์ บ้านในเมือง

ละงู 2

14

นางบาจรียา แซะอามา

บ้านสายควน

ท่าแพ

15

นางนอรีตา โต๊ะดานอมือตือรี

บ้านสาคร

ท่าแพ

16

นางจุฑาพร สันจิตร

บ้านบุโบย

ละงู1

17

นายฟูอาดี เด็นเบ็น

บ้านป่าฝาง

ละงู1

18

นางสาวสุไลญา ทองสีสัน

บ้านท่าหิน

เมืองสตูล 2

19

นางวนิดา สุขสง่า

บ้านเกาะยาว

เมืองสตูล 2

20

นางสาวสุจินดา หมัดเหยด

บ้านสาครเหนือ

ท่าแพ

21

นางวารุณี ปะลาวัลย์

บ้านท่าชะมวง

ละงู 2

22

นางสาววารินี แซะอาหลี

บ้านปันจอร์

ควนโดน

23

นางสุดา เส็นสมมาตร

บ้านไร่

ท่าแพ

24

นางสาวกรพรรณ กาดเส็น

บ้านนาทอน

ทุ่งหว้า

25

นายธานินทร์ สุขสง่า

บ้านควน

เมืองสตูล 1

26

นางสากีน๊ะห์ แวสู

บ้านเจ๊ะบิลัง

เมืองสตูล 2

27

อรุณ แสงขาว

บ้านแป-ระเหนือ

ท่าแพ

28

เรณู นาคเล็ก

บ้านเขาไคร

ควนกาหลง

29

วรรณนีย์ หวันสู

บ้านดาหลำ

ละงู1

30

นายศักรินทร์ ดำท่าคลอง

ผังปาล์ม3

มะนัง

31

นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ

บ้านโคกพยอม

ละงู 2

32

นางสาวกัลยรัตน์ ขวัญทอง

อนุบาลละงู

ละงู1

33

นางจินตนา ง๊ะสมัน

บ้านตะโละใส

ละงู 2

34

อิบรอเหม. เพ็งไทร

บ้านเขาไคร

ควนกาหลง

35

วิเวก โชติพันธ์

บ้านช่องไทร

ทุ่งหว้า

36

นางจำเรียง คงนวล

บ้านทุ่งวิมาน

เมืองสตูล 1

37

นางธนัชญา โอมณี

บ้านบ่อหิน

ละงู1

38

นายประกิต ผลมูล

นิคมพัฒนาภาคใต้ 2

ควนกาหลง

39

นางสาวปวีณา  มาราสา

บ้านคลองน้ำเค็ม

ละงู 2

40

นางสาวเบญจมาภรณ์ บินรินทร์

บ้านท่ายาง

ละงู 2

ผู้ชม :3649