รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียนบ้านกาแบง   ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน     นายสุรเดช  แสงจันทร์
ปีที่รายงาน   2556

……….การรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง   ปีการศึกษา 2555  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  รวม 74 คน  ประกอบด้วย ครู  จำนวน 5 คน  นักเรียน  จำนวน 31 คน  ผู้ปกครอง  จำนวน 31 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง  จำนวน 9  ฉบับ  แบ่งเป็น 2  ลักษณะ คือ แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ จำนวน  8  ฉบับ  และแบบบันทึก  จำนวน 1  ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และ ค่าความเชื่อมั่น  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
…………1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555  ด้านสภาวะแวดล้อม  ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………2.  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555     ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555  ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………4.  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง  ปีการศึกษา 2555  ด้านผลผลิต
…………….4.1  ผลการประเมินความคิดเห็นของของครูที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง  ปีการศึกษา 2555  พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………….4.2  ผลการประเมินความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียน หลังดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 ด้านผลผลิต  พบว่า โดยภาพรวมครูและนักเรียนมีคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………….4.3  ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า  โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………….4.4  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555 พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………….4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านกาแบง  ปีการศึกษา 2555  เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ด้านผลผลิต พบว่า  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เฉลี่ยเท่ากับ 72.17  สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………….4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555    พบว่า โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………….4.7  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555    พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
…………….4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555  พบว่า  โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.  จากผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ที่พบว่า อยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ดังนั้น จะมีประโยชน์และสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นหากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้ความสำคัญกับการประชุมชี้แจงถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์  เชื่อมโยงนโยบายของโรงเรียนกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน  โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.  จากผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น ที่พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ดังนั้น โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาแนวทาง การดำเนินงาน  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  รวมถึง การระดมทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
3.  จากผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ ที่พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์ประเมิน  ดังนั้น  การดำเนินการคณะกรรมการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน  ระบุกิจกรรม  เวลา  แหล่งงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการและครูทุกคนควรร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการ  ร่วมประเมินและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.  จากผลการประเมินด้านผลผลิต  ที่พบว่า  ความพึงพอใจของ ครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น โรงเรียนจึงควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมประเมินความพึงพอใจ  เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
1.  ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.  ควรมีการวิจัยหรือรายงานเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ
3.  ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่น ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในด้านอื่น ๆที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้ชม :1135