คู่มือการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คู่มือการนิเทศภายในเล่มนีจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน  และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ได้ใช้เป็นกรอบในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

คู่มือการนิเทศภายใน ๑ (หน้า ๑ ถึง ๕๐)

คู่มือการนิเทศภายใน ๒ (หน้า ๕๒ ถึง ๗๕)

ผู้ชม :961