เมษายน 2015 archive

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษลูกฟูก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง               การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Flash CS5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้อ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดย …

Continue reading

Continue reading