7 พฤษภาคม 2015 archive

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ผสมน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รา …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานใบมะพร้าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว

เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานใบมะพร …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง       การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้ …

Continue reading

Continue reading