13 พฤษภาคม 2015 archive

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม PhotoScape กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สร้างสรรค์งานประดิษ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทัก …

Continue reading

Continue reading