รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ปรากฏการณ์ลม  ฟ้า  อากาศ  บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา   รสซีมา   วาโร๊ะ

หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านบุโบย

ปีที่ทำการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัดสินระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน  ที่เรียนจากการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  โดยประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านบุโบย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ปรากฏการณ์ลม  ฟ้า  อากาศ  บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  จำนวน  6  เรื่อง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test (Dependent  Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  ปรากฏการณ์ลม  ฟ้า  อากาศ  บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิเท่ากับ  83.88/83.18  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง

ปรากฏการณ์ลม  ฟ้า  อากาศ  บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง

ปรากฏการณ์ลม  ฟ้า  อากาศ  บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้  5  ขั้น  (5E)  อยู่ในระดับพ
อใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,21

ผู้ชม :1498