การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้ศึกษา นางอุไรวรรณ   เนาวเกตุ

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ  จำนวน  6  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  7  ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้   จำนวน9  แผน เวลา  21  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้   เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  คะแนนเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา  พบว่า

1)      ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้   เรื่องชีวิตพืชและสัตว์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  81.04 / 80.82  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80
2)      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ  43.33  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ  81.25  และคะแนนเฉลี่ยของการพัฒนาร้อยละ 37.92
3)      ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.50

ผู้ชม :885