แจ้งวันเวลาการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Picture2—ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินโครงการพัฒนาคุุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (เครือข่ายควนโดน, ท่าแพ, ละงู ๒, ทุ่งหว้า, มะนัง) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา
  • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (เครือข่าย เมืองสตูล ๑, เมืองสตูล ๒, ควนกาหลง, ละงู ๑)  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา
  • รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จังหวัดสตูล
ผู้ชม :2286