การจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

คลิปวีดีทัศน์การสอบอัตนัย
    

    

 

ผู้ชม :1195