«

»

มี.ค. 13

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

ผู้ศึกษา       นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่                 

ปีที่ศึกษา    2559

บทคัดย่อ

                การศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องจำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว จำนวน 14  คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้

ผลการศึกษาพบว่า     

  1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าประสิทธิภาพ  84.49/87.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

  1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

              3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมากที่สุด

ผู้ชม :468

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>