รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร)
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

ผู้รายงาน   วัลญา  ปากบารา

ปีที่ศึกษา     2559

บทคัดย่อ

               การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านปากบาง  จำนวน 26 คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค    แบบทดสอบหลังเรียนท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้

            ผลการศึกษาพบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ  82.82/83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

  2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด   

     

 

ผู้ชม :2066