มิถุนายน 2017 archive

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการนิเทศภายใน

นายสะอ้าน  ไพจิตจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปร …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

  นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017”

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “SPESAO  Geniu …

Continue reading

Continue reading

ค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ปีการศึกษา 2560

แจ้งรายชื่อนักเรียน เบอร์เสื้อ นักเรียนเข้าค่าย “ …

Continue reading

ประชุมสัมมนาแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

นายสะอ้าน. ไพจิตจินดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล …

Continue reading

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินกา …

Continue reading

Continue reading

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(โดยใช้โปรแกรมซ๊อฟแวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน)

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดค่า …

Continue reading

Continue reading

การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันค …

Continue reading

การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

ชื่อวิจัย       การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน …

Continue reading

Continue reading