การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

17100227_0_20130817-230311จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้ทุกโรงเรียนนำผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้ออกแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ (ทุกชั้นเรียน) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ข้อที่ ๑ เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอให้สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และให้ดำเนินการจัดส่งไฟล์แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนมาที่ E-mail: napadon@sesao.go.th  ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วจัดทำสำเนาไว้ที่โรงเรียน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อรองรับการนิเทศ
รายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 สันหลังมังกร  บ้านปาเต๊ะ  บ้านหาดทรายยาว  บ้านบันนังปุเลา  บ้านกาลันยีตัน
 บ้านฉลุง  บ้านตันหยงโป  บ้านเจ๊ะบิลัง
 เมืองสตูล บ้านวังพะเนียด บ้านเนินสูง  บ้านเกตรี  บ้านท่าหิน
 วัดหน้าเมือง  บ้านนาลาน  บ้านคลองขุด  บ้านนาแค
 ชัยพัฒน์ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย  บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  บ้านเกาะยาว  บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
 บ้านตันหยงกลิง  บ้านเกาะสาหร่ายฯ  บ้านเกาะอาดัง  บ้านตำมะลังเหนือ
 พญาบังสา  อนุบาลเมืองสตูล  บ้านใหม่  บ้านกาเนะ  บ้านทุ่งวิมาน
 บ้านควน  บ้านกาลูบี  บ้านทุ่ง  ไทยรัฐวิทยา 40
 บ้านกุบังจามัง
 ควนโดน  บ้านทุ่งมะปรัง  บ้านวังประจัน  บ้านควนสตอ  บ้านทุ่งพัฒนา
 บ้านทางงอ  บ้านควนโต๊ะเหลง  บ้านกุบังปะโหลด  บ้านปันจอร์
 อนุบาลควนโดน  บ้านดูสน  บ้านย่านซื่่อ
 ดอกกาหลง  นิคมพัฒนาผัง 42  อนุบาลควนกาหลง  บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ  นิคมพัฒนาผัง๑๒๐
 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1  นิคมพัฒนาภาคใต้ 3  บ้านเหนือคลอง  บ้านอุได
 ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์  นิคมซอย ๑๐  บ้านห้วยน้ำดำ  บ้านโตนปาหนัน  บ้านน้ำร้อน
 บ้านน้ำหรา  บ้านควนล่อน  บ้านหัวกาหมิง  บ้านทุ่งนุ้ยฯ
 นิคมพัฒนาผัง 20  บ้านทุ่งตำเสา  บ้านเขาไคร  บ้านค่ายรวมมิตร
 บาราเกต  บ้านท่าแพ  บ้านท่าน้ำเค็มใต้  บ้านปลักหว้า  บ้านนาแก้ว
 บ้านวังปริง  บ้านสายควน
 ไผ่สีทอง บ้านคลองสองปาก  บ้านสาคร  บ้านสวนเทศ  สมาคมเลขานุการสตรี3
 บ้านควนเก  บ้านทางยาง  บ้านทุ่งริ้น บ้านสาครเหนือ
 บ้านแป-ระเหนือ
 ทุ่งหว้าอันดามัน  บ้านทุ่งสะโบ๊ะ  บ้านวังตง  บ้านขอนคลาน  บ้านมะหงัง
 บ้านบารายี  บ้านท่าศิลา  บ้านช่องไทร
 สุไหงอุเปสเตโกดอน  วรรธนะสาร  อนุบาลทุ่งหว้า  บ้านป่าแก่บ่อหิน  บ้านทุ่งดินลุ่ม
 วัดชมพูนิมิต
 มะนัง  ผังปาล์ม ๔  อนุบาลมะนัง  บ้านป่าพน  ผังปาล์ม 1
 ผังปาล์ม 7  ผังปาล์ม4  บ้านวังพระเคียน  ผังปาล์ม 3
 ภูผาวารี  บ้านนางแก้ว  บ้านวังสายทอง  บ้านหาญ  บ้านหนองหอยโข่ง
 บ้านบ่อหิน  บ้านทุ่งไหม้  บ้านดาหลำ  บ้านหัวควน
 ปากน้ำแหลมสน  บ้านกาแบง  บ้านสนกลาง  บ้านบุโบย  บ้านบ่อเจ็ดลูก
 บ้านตะโละใส  บ้านปากบารา  บ้านตันหยงละไน้  เพียงหลวง ๔
 บ้านเกาะบูโหลน
 เสมากำแพง  บ้านป่าฝาง  บ้านทุ่งเสม็ด บ้านควนฟ้าแลบ  บ้านท่าแลหลา
 บ้านไสใหญ่  บ้านปากปิง  บ้านโกตา  บ้านตูแตหรำ
 บ้านปิใหญ่  อนุบาลละงู
 ละงู  บ้านปากละงู  บ้านนาพญา  บ้านในเมือง  บ้านห้วยมะพร้าว
 บ้านโคกพยอม  บ้านห้วยไทร  บ้านคลองน้ำเค็ม  บ้านท่าชะมวง
 บ้านปากบาง บ้านลาหงา บ้านท่ายาง บ้านบากันโต๊ะทิด
 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์
ผู้ชม :3594