ประชุมสัมมนาแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

นายสะอ้าน. ไพจิตจินดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน  เปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมอบรม 112 คน วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ผู้ชม :1995