รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น
(สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”
ผู้ศึกษา    ธีรพงศ์  สุขสง
ปีที่ศึกษา 2559
            บทคัดย่อ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน    3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49 จำนวน 24  คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น แบบทดสอบหลังเรียนท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้
 
            ผลการศึกษาพบว่า
  1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” มีค่าประสิทธิภาพ  82.33/84.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น  (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

ผู้ชม :594