ข้อเสนอแนะเครื่องมือนิเทศนโยบาย 11 ข้อ

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ร่วมทำประชาพิจารณ์เครื่องมือนิเทศตามนโยบาย 11 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยให้ทุกท่านพิจารณาเครื่องมือนิเทศทั้ง 11 ฉบับ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มด้านล่าง ซึ่งจะเป็นประโชน์ในการพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพ ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดเครื่องมือนิเทศทั้ง 11 ข้อ คลิกเลือกอ่านได้เลยครับ

1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์-ประเมิน

2พิชิตอ่านเขียน-ประเมิน

3โรงเรียนน่าอยู่-ประเมิน

4เชิดชูคุณธรรม-ประเมิน

5น้อมนำหลักปรัชญา-ประเมิน

6ส่งเสริมภาษาสู่สากล-ประเมิน

7ผลงานประจักษ์ชัด-ประเมิน

8เร่งรัดนิเทศภายใน-ประเมิน

9ใส่ใจระบบประกัน-ประเมิน

10สร้างสรรค์ความร่วมมือ-ประเมิน

11ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย-ประเมิน


 

ผู้ชม :1690