การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้นำผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้ชม :3250