รายงานประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 2560)

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จัดเก็บข้อมูลการสอบประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4  ปีการศึกษา  2559  โดยได้ดำเนิการสอบและรายงานผลเข้าระบบ e mes ในวันที่  31  มกราคม  2560  แต่เนื่องจากเกิดความขัดข้องของระบบ e mes ในการประมวลผลการสอบครั้งที่ 4 ทำให้ไม่สามารถประมวลผลการสอบได้   จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลอีกครั้ง  ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็ปไซด์  http://www.nitessatun.net  ภายในวันที่  11  กรกฎาคม  2560  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจะสรุปผลการดำเนินการสอบการอ่านการเขียนตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 4  ในภาพรวมของเขตพื้นที่ต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อรายงานผล

ผู้ชม :4361