แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน ๒ หลักสูตร ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดหลักสูตรการพัฒนาดังนี้

  • หลักสูตรพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนละ ๑  คนโดยจะจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล  โดย อ. ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยาก

    คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

  • หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนละ ๑  คนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้  เกม   เพลง  นิทาน  และกิจกรรรม โดยจัดประชุมระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล  อ.ไซหนับ  เอสเอ  เป็นวิทยากร

    คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ผู้ชม :3258