รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิต
พืช สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา          สุนันท์  เมืองปาน
ปีการศึกษา   2559
______________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)   เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 7 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 จำนวน 24 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
            ผลการศึกษาพบว่า
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 45/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 55.86 และหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 50 สรุปได้ว่า มีค่าพัฒนาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 47.70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบรายข้อพบว่าความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =75 ,  = 0.44) รองลงมา คือ นำเสนอจากง่ายไปหายากและน่าสนใจ ( = 4.71 ,  = 0.45) ส่วนข้อที่มีคะแนนน้อยกว่าข้ออื่นๆ คือ เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( = 4.32 ,  = 0.76) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 ,  = 0.58) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผู้ชม :3795