รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน     รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์                                                                       (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้ศึกษา          นางสุวณี  ไชยศักดิ์
                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ศึกษา       พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อพัฒนาชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle) ระหว่างก่อนและหลังการอบรม  3)  เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ  5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูเรื่องเพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycleกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มี 2 กลุ่ม คือ  1) ครูผู้สอนเพศศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จำนวน  20 คน  2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 329 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจงคือนักเรียนที่ครูกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  1) ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  2)  แบบประเมินชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  3)  แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ของครูในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการผ่านประสบการณ์(Experiential  Learning Cycle)  4)  แบบประเมินความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการผ่านประสบการณ์(Experiential  Learning Cycle)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   5)  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนเพศศึกษาต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ  6)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เรื่อง  เพศศึกษา  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  for Windows   สถิติที่ใช้  ได้แก่   การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ค่า  t – test
            ผลการศึกษา  พบว่า
  1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับร้อยละ 83.50/82.67
  2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle) ระหว่างก่อนและหลังการอบรม พบว่า  หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  3. ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  พบว่า  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจระดับมากเช่นกัน 
  5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูเรื่องเพศศึกษาด้วย กระบวนการเรียนรู้ผ่าน  ประสบการณ์(Experiential Learning Cycleพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อย พบว่า  ทุกรายการอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
ผู้ชม :2534