รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อผลงาน       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา       นางนัศรีน  ตาเดอิน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สถานศึกษา     โรงเรียนบ้านสายควน อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   

ปีที่ศึกษา         2560

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติก่อนและหลังเรียน มีทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 ผ่านเกณฑ์ทักษะปฏิบัติ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสายควน อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง และอีก 2 ชั่วโมงเป็นการปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และประเมินความพึงพอใจ รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดทักษะการปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 และ 5) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ  ซึ่งได้ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 32/85.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
  2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 28.17 ซึ่งอยู่ในระดับดี และมีทักษะปฏิบัติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องอยู่ในระดับดี
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมเฉลี่ย 75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อในระดับที่สูงสุด พบว่า ข้อที่ 11 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้การฝึกทักษะกระบวนการปฏิบัติอย่างมีความสุข ข้อที่ 16 นักเรียนได้ลงมือจากการปฏิบัติจริงจากเอกสารประกอบการเรียนทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และจดจำได้ดี มีทักษะการปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาการทำงานได้ดี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับความสนุกสนานเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทำงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ตามลำดับ
ผู้ชม :1031