ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา อลิษา  ศรีสุวรรณ์  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม    การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว  จังหวดัสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   มีนักเรียนจำนวน  22  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เพราะผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  5  เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  20  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เรื่องสารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale)  จำนวน  10  ข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  ประสิทธิภาพผลลัพธ์  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  t – test  (dependent)  

 ผลการศึกษาพบว่า  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.86/83.67  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด   เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การคิด  เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.53 

ผู้ชม :1040