การแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑

Image result for ภาษาไทย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชการลที่ ๑๐ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย  ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑   ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

ในการนี้ให้เครือข่ายส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ปิดการส่งข้อมูล ภายในวันที่   ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑

ผู้ชม :1583