ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการวางแผนการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรายงานมาตรฐานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อราชการจากการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ก ารวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา

  

       

ผู้ชม :303