ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สู่ความสำเร็จ และเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ในการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้การสนับสนุนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 17 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 โครงงานพัฒนาจริยคุณ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ฐานการเรียนรู้ที่ 4 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ตลอดจนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

  

ผู้ชม :769