สพป.สตูลจัด “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมให้กับนักเรียนแกนนำ จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียน บ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยนักเรียนเป็นผู้คิด วางแผนและเป็นผู้ปฏิบัติ ร่วมกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณธรรมบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

ผู้ชม :1003