ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมกลุ่มนิเทศ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.การอ่านออกเขียนได้  2.บรรยากาศภายในโรงเรียน 3.คุณภาพการศึกษา และ 4.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างประเทศ ร ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

ผู้ชม :321