การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลของระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน และสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์และกิจกรรมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผู้ชม :1269