ประชุมคณะกรรมการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่  3  สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  ซึ่งท่านได้มอบนโยบายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา  2) โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 3) โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 4) โรงเรียนบ้านเกาะยาว            5) โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 6) โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 7) โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีขอบข่ายการพัฒนา 4 ด้านคือ 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้ 2) ด้านภูมิทัศน์และบรรยากาศในห้องเรียน 3) ด้านคุณภาพการศึกษา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม กัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสตูล

 

ผู้ชม :1334