โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  2561 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560  จำนวน  110  โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน  โดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการคือ ทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ณ หัวหินรีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

ผู้ชม :1737